Κανόνες AML

Η FX Choice Limited αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο του χρηματοπιστωτικού τομέα για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Ο ορισμός του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος είναι πολύ ευρύς και περιλαμβάνει όλους τους τύπους διαχείρισης ή κατοχής περιουσίας προερχόμενης από εγκληματικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένης της κατοχής εσόδων από εγκληματική πράξη και της διευκόλυνσης οποιασδήποτε διαχείρισης ή κατοχής τέτοιας περιουσίας. Η προερχόμενη από εγκληματική πράξη περιουσία μπορεί να είναι οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένου του χρήματος, των τίτλων αξιών, της υλικής και άυλης περιουσίας.

Η FX Choice Limited δεσμεύεται από τον Νόμο του 2008 της Μπελίζ περί Καταστολής της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (ο Νόμος), ο οποίος επιβάλλει ισχυρές διαχειριστικές απαιτήσεις σε όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Ο νόμος υποχρεώνει την Εταιρεία να υιοθετήσει και να συμμορφώνεται με το εγχειρίδιο περί καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Εγχειρίδιο AML), το οποίο σε συνδυασμό με το σύνολο των σχετικών εσωτερικών κανονισμών και κανόνων αποτελούν τον κύριο πυλώνα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου που έχουν θεσπιστεί για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των διαδικασιών που εφαρμόζει η FX Choice Limited για την πρόληψη και τον εντοπισμό περιπτώσεων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

Η λειτουργία συμμόρφωσης είναι υπεύθυνη για την επιβεβαίωση της τήρησης διάφορων διαδικασιών παρεμπόδισης του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, μέσω ειδικά σχεδιασμένων οικονομικών ελέγχων και άλλων λειτουργικών ελέγχων.

Το Εγχειρίδιο AML δεσμεύει τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, τα εκτελεστικά στελέχη, τους επικεφαλής και τους διευθυντές των τμημάτων της Εταιρείας, τα μέλη του προσωπικού και οποιοδήποτε άλλο άτομο εμπλέκεται στη δραστηριότητα παροχής των υπηρεσιών μας. Οι διαδικασίες και οι συστάσεις που περιέχονται στο Εγχειρίδιο AML και τον νόμο πρέπει να τηρούνται αυστηρά από το προσωπικό της Εταιρείας. Οι υπάλληλοι έχουν αντίληψη της σοβαρότητας του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και της χρηματοδότησης τρομοκρατικών ενεργειών, καθώς και των νομικών υποχρεώσεών τους και παροτρύνονται να συνεργάζονται και να αναφέρουν αμέσως τυχόν ύποπτες συναλλαγές.

Το εγχειρίδιο AML μας και ο νόμος απαιτούν από την FX Choice Limited να θεσπίσει και να διατηρεί συγκεκριμένες διαδικασίες προκειμένου να προστατευτεί από τη χρησιμοποίηση των πελατών της, της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της και του χρηματοπιστωτικού συστήματος για σκοπούς ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Αυτές οι διαδικασίες έχουν σχεδιαστεί για την επίτευξη δύο κύριων σκοπών:

  1. τη διευκόλυνση της αναγνώρισης και της αναφοράς ύποπτων συναλλαγών
  2. τη διασφάλιση ότι το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα μπορεί να παράσχει το δικό του τμήμα της διαδρομής ελέγχου σε περίπτωση που κάποιος πελάτης βρεθεί υπό έρευνα, μέσω της αυστηρής εφαρμογής της αρχής ταυτοποίησης του πελάτη (KYC) και της διατήρησης επαρκών διαδικασιών τήρησης αρχείων.

Τα Εγχειρίδιο AML και όλες οι εσωτερικές διαδικασίες παρέχουν τις κατευθυντήριες οδηγίες που πρέπει να ακολουθεί η Εταιρεία για να βοηθήσει στην ανίχνευση και την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας όπως ορίζει ο νόμος.

Όλοι οι υπάλληλοι της Εταιρείας οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τις οδηγίες που καθορίζονται στο Εγχειρίδιο AML και τους σχετικούς εσωτερικούς κανονισμούς της Εταιρείας.

Οι κανονισμοί AML της Εταιρείας υπόκεινται σε συνεχή αναθεώρηση και ενημέρωση από το Τμήμα Συμμόρφωσης ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία, τους ισχύοντες κανονισμούς και τις οδηγίες της Διεθνούς Επιτροπής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών.

 

Ενδιαφέρεστε στις συναλλαγές Forex;
Η FXChoice είναι η επιλογή σου.
Χιλιάδες πελάτες μας έχουν ήδη επιλέξει!