Πολιτικη αναληψεων και καταθεσεων

 1. Mέθοδοι πληρωμών: Οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν καταθέσεις και αναλήψεις χρησιμοποιώντας μόνο τις μεθόδους πληρωμών που είναι διαθέσιμες στις ενότητες «Καταθέσεις και Αναλήψεις» στο Backoffice του πελάτη. Kατά κανόνα, ο πελάτης για να κάνει ανάληψη πρέπει να χρησιμοποιήσει την ίδια μέθοδο πληρωμής με την οποία πραγματοποίησε την κατάθεση. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, η FXChoice Limited θα επιτρέψει στον πελάτη να χρησιμοποιήσει άλλη μέθοδο πληρωμής, εφόσον ο πελάτης παράσχει απόδειξη ότι ο λογαριασμός στη νέα μέθοδο πληρωμής είναι στο όνομά του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το νόμισμα κατάθεσης και ανάληψης πρέπει να είναι το ίδιο.
  Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόχους πληρωμών που χρησιμοποιεί η FX Choice Limited παύσει να λειτουργεί για ένα διάστημα, η FX Choice Limited έχει το δικαίωμα να αναβάλει την ανάληψη εωσότου αποκατασταθούν οι υπηρεσίες. Σε περίπτωση μόνιμης διακοπής των υπηρεσιών κάποιου παρόχου πληρωμής, η FX Choice Limited θα προσφέρει εναλλακτικές επιλογές προκειμένου να συμμορφωθεί με τις ανωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις (κατά προτίμηση το ίδιο νόμισμα και τον ίδιο κάτοχο λογαριασμού).

 2. Λογαριασμός πληρωμής: Κατά κανόνα, ο πελάτης πρέπει να χρησιμοποιήσει για τις αναλήψεις τον ίδιο λογαριασμό πληρωμών που χρησιμοποίησε για να πραγματοποιήσει την κατάθεση. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, η FX Choice Limited μπορεί να επιτρέψει στον πελάτη να χρησιμοποιήσει άλλον λογαριασμό πληρωμών, εφόσον ο πελάτης παράσχει απόδειξη ότι είναι ο κάτοχος του νέου λογαριασμού πληρωμών.

 3. Νόμισμα: Τα νομίσματα για κατάθεση και ανάληψη κεφαλαίων είναι μόνο αυτά που είναι διαθέσιμα στις ενότητες Καταθέσεις και Αναλήψεις και υποστηρίζονται από τον κάθε πάροχο πληρωμών.

  Διακανονισμοί σε μη υποστηριζόμενα νομίσματα μπορούν να γίνουν κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της FX Choice Limited ανάλογα με την κάθε περίπτωση.

  Εκτός των περιπτώσεων όπου αυτό δικαιολογείται από ειδικές συνθήκες, οι πελάτες δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν ανάληψη σε νόμισμα διαφορετικό από αυτό που χρησιμοποίησαν στην κατάθεση.

  Ο πελάτης κατανοεί ότι στις περιπτώσεις όπου μια κατάθεση ή ανάληψη πραγματοποιείται σε νομίσματα διαφορετικά από αυτά που είναι διαθέσιμα στις ενότητες Καταθέσεις και Αναλήψεις της ιστοσελίδας της εταιρείας ή σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα του λογαριασμού στον οποίο θα κατατεθούν ή θα επιστραφούν τα κεφάλαια, η FX Choice Limited ενδέχεται να χρειαστεί να αναλάβει τη μετατροπή των νομισμάτων. Yπό αυτές τις συνθήκες, η FX Choice Limited θα επιστρέψει ή θα καταθέσει τα κεφάλαια αφού πρώτα αφαιρεθούν τα οποιαδήποτε τέλη μετατροπής ή άλλες χρεώσεις με τις οποίες επιβαρύνθηκε η FX Choice Limited.

  Κατά την επεξεργασία αιτήματος για ανάληψη, η FX Choice Limited θα χρησιμοποιεί τις εσωτερικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που εφαρμόζει ο πάροχος του νομίσματος που παρέχει την υπηρεσία στην FX Choice Limited κατά την ημερομηνία της ανάληψης.

 4. Πληρωμές από τρίτους: Οι πληρωμές από τρίτους απαγορεύονται αυστηρά. Για τον λόγο αυτό, η FX Choice Limited έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την κατάθεση ή την ανάληψη του πελάτη σε περίπτωση απόπειρας χρησιμοποίησης λογαριασμού τρίτου. Στην περίπτωση που επιχειρηθεί να γίνει κατάθεση από λογαριασμό τρίτου, τα κεφάλαια θα επιστραφούν στον ίδιο λογαριασμό από τον οποίο προήλθαν. Εάν συμβεί αυτό, ο πελάτης θα χρεωθεί όλα τα έξοδα για τη μεταφορά.

 5. Ο πελάτης φέρει την πλήρη ευθύνη για την επάρκεια των στοιχείων που καθορίζονται στην αίτηση για ανάληψη ή κατάθεση.

 6. Η FX Choice Limited έχει δικαίωμα να ζητήσει όλα τα πρόσθετα στοιχεία, διευκρινίσεις ή έγγραφα που είναι απαραίτητα για την ορθή επεξεργασία των μεταφορών ή για τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους κανονισμούς, τις διαδικασίες ταυτοποίησης του πελάτη (KYC) και της καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή η FX Choice Limited δεν είναι ικανοποιημένη από την τεκμηρίωση που παρέχεται από τον πελάτη σε σχέση με μια ανάληψη ή κατάθεση, η FX Choice Limited διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει στον εμβάζοντα οποιοδήποτε μέρος των κεφαλαίων αφού πρώτα αφαιρεθούν τυχόν τέλη μεταφοράς ή άλλες χρεώσεις με τις οποίες επιβαρύνθηκε η FX Choice Limited για την ακύρωση ή την καθυστέρηση της επεξεργασίας της πληρωμής εωσότου της παρασχεθούν οι απαραίτητες πληροφορίες.

 7. Χρονοδιάγραμμα επεξεργασίας: Ο πελάτης συμφωνεί ότι για την επεξεργασία των αιτημάτων επιστροφής κεφαλαίων μπορεί να χρειαστούν έως και 24 ώρες τις εργάσιμες ημέρες (τα σαββατοκύριακα είναι κλειστά) εφόσον επιβεβαιωθεί το αίτημα, εκτός εάν χρειάζονται πρόσθετα στοιχεία, διευκρινίσεις ή έγγραφα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το χρονικό όριο του 24ώρου ξεκινά με τη λήψη των ζητούμενων πληροφοριών. Ο πελάτης αποδέχεται ότι η επεξεργασία αιτήματος επιστροφής κεφαλαίων δυνάμει της παρούσας πολιτικής σημαίνει ότι η FX Choice Limited θα υποβάλει το αίτημα επιστροφής στον πάροχο πληρωμών της. Η FX Choice Limited δεν φέρει καμία ευθύνη για το πόσο διάστημα θα χρειαστεί ο αντίστοιχος πάροχος πληρωμών ή οι συνεργάτες τους για την εκτέλεση του αιτήματος.

 8. Τέλη: Η FX Choice Limited έχει το δικαίωμα να χρεώσει τέλη για τις καταθέσεις και τις αναλήψεις, το ποσό των οποίων υπολογίζεται με βάση το κόστος που καταβάλλει η εταιρεία κατά την εκπλήρωση του αιτήματος ανάληψης από τον πελάτη. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα τέλη χρέωσης στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στην ενότητα Backoffice του πελάτη. Σε περίπτωση απόκλισης, υπερισχύουν οι πληροφορίες που είναι αναρτημένες στο Backoffice του πελάτη. Η FX Choice Limited έχει το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να χρεώσει τον πελάτη με πρόσθετα τέλη (κατά περίπτωση) όταν ο πελάτης χρησιμοποιεί διαφορετικό σύστημα πληρωμών για την ανάληψη κεφαλαίων.

 9. Eφόσον οι υπηρεσίες της FX Choice Limited έχουν παρασχεθεί σωστά, ο πελάτης συμφωνεί ότι δεν θα ζητήσει ούτε θα απαιτήσει επιστροφή κεφαλαίων ή αντίστροφη χρέωση από την τράπεζα ή τον πάροχο της πιστωτικής κάρτας του σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια ή μετά από τη χρήση των υπηρεσιών της FX Choice Limited. Οποιαδήποτε τέτοια απόπειρα μπορεί να θεωρηθεί παραβίαση της Συμφωνίας Πελάτη και ο πελάτης μπορεί να θεωρηθεί υπαίτιος. Εάν η FX Choice Limited, ωστόσο, λάβει αντίστροφη χρέωση για οποιαδήποτε συναλλαγή, διατηρούμε το δικαίωμα να διακρατήσουμε το τρέχον υπόλοιπο του πελάτη και να επιστρέψουμε τα κεφάλαια αφού αφαιρεθούν όλες οι χρεώσεις που σχετίζονται με την αντιστροφή χρέωσης.

 10. Εάν υφίσταται σοβαρός λόγος υπoψίας ότι η προέλευση των κεφαλαίων του πελάτη και το σύνολο των δραστηριοτήτων του αντιβαίνουν το εγχειρίδιο για την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) ή οποιεσδήποτε άλλες πολιτικές ή σε περίπτωση οποιασδήποτε δόλιας/παράνομης πράξης ή δραστηριότητας με άμεση ή έμμεσα παράνομη πρόθεση, η FX Choice Limited διατηρεί το μονομερές δικαίωμα να αρνηθεί την κατάθεση ή ανάληψη κεφαλαίων προς και από τους λογαριασμούς των πελατών, να παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία τους, να αναστείλει οποιαδήποτε δραστηριότητα συναλλαγών σε λογαριασμούς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να ακυρώσει το αίτημα για κατάθεση ή ανάληψη, να διακρατήσει τα κεφάλαια ή να επιστρέψει τα ληφθέντα κεφάλαια κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Οι πελάτες θα λάβουν ειδοποίηση ότι η FX Choice Limited είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τα αντίστοιχα κρατικά ιδρύματα όσον αφορά κάθε διένεξη με την πολιτική περί καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και θα τους αποκαλύψει τα δεδομένα του πελάτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πελάτης πρέπει να καταβάλει αποζημίωση για τις άμεσες και έμμεσες απώλειες και ζημίες τις οποίες υπέστη η εταιρεία ή κάποιος τρίτος συνεπεία των ενεργειών του πελάτη και η FX Choice Limited δύναται να αφαιρέσει τα αντίστοιχα ποσά από τα κεφάλαια του πελάτη.

 11. Σε περιπτώσεις κατάχρησης του συστήματος συναλλαγών ή ενεργειών που αντιβαίνουν τον συνήθη σκοπό της υπηρεσίας και πραγματοποιούνται χωρίς την καλή πίστη, η FX Choice Limited έχει το δικαίωμα να κάνει τα εξής:

  • να κλείσει άμεσα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση τις θέσεις του πελάτη
  • να καθυστερήσει τις αναλήψεις του πελάτη εωσότου υπολογιστεί η ζημία
  • να αποκλείσει το προφίλ του πελάτη
  • και να αφαιρέσει το αποκομισμένο κέρδος συνεπεία της δόλιας συναλλακτικής δραστηριότητας.

 

Ενδιαφέρεστε στις συναλλαγές Forex;
Η FXChoice είναι η επιλογή σου.
Χιλιάδες πελάτες μας έχουν ήδη επιλέξει!