Γνωστοποίηση Ρίσκου

Η FX Choice Limited (εφεξής “FXChoice”) είναι μια ΕΠΕΥ που ρυθμίζεται από την Επιτροπή Διεθνών Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (αριθμός άδειας: 000067/164).

Η FXChoice δεν εγγυάται και δεν μπορεί να εγγυηθεί το αρχικό κεφάλαιο του χαρτοφυλακίου των Πελατών ή την αξία του οποτεδήποτε, ούτε τα χρήματα που επενδύονται σε οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό μέσο.

Ο Πελάτης θα πρέπει να αναγνωρίσει και να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα ότι, ανεξάρτητα από τις πληροφορίες που μπορεί να προσφέρει η Εταιρεία, η αξία οποιασδήποτε επένδυσης σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα ενδέχεται να παρουσιάζει διακυμάνσεις και είναι ακόμη πιθανό η επένδυση να μην έχει αξία.

Ο Πελάτης θα πρέπει να αναγνωρίσει και να αποδεχθεί ανεπιφύλακτα ότι διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο να υποστούν ζημίες και ζημίες ως αποτέλεσμα της αγοράς ή / και πώλησης οποιουδήποτε Χρηματοδοτικού Μέσου και αποδέχονται και δηλώνουν ότι είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν αυτόν τον κίνδυνο.

Ο Πελάτης δεν πρέπει να προβεί σε οποιαδήποτε επένδυση, άμεσα ή έμμεσα, σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα, εκτός εάν γνωρίζει και κατανοεί τους κινδύνους χαρακτηριστικών για κάθε Χρηματοπιστωτικό Μέσο.

Ο Πελάτης θα πρέπει να δηλώσει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ακόλουθα:

 • Η ενημέρωση για την προηγούμενη απόδοση ενός Χρηματοδοτικού Μέσου δεν εγγυάται την τρέχουσα και / ή μελλοντική του απόδοση. Η χρήση ιστορικών δεδομένων δεν αποτελεί δεσμευτική ή ασφαλής πρόβλεψη ως προς την αντίστοιχη μελλοντική απόδοση των Χρηματοοικονομικών Μέσων στα οποία αναφέρονται οι εν λόγω πληροφορίες.
 • Ορισμένα Χρηματοπιστωτικά Μέσα ενδέχεται να μην καταστούν άμεσα ρευστά ως αποτέλεσμα π.χ. της μειωμένης ζήτησης και ο Πελάτης μπορεί να μην είναι σε θέση να τα πουλήσει ή να αποκτήσει εύκολα πληροφορίες σχετικά με την αξία αυτών των Χρηματοπιστωτικών Μέσων ή την έκταση των συναφών κινδύνων.
 • Όταν ένα Χρηματοπιστωτικό Μέσο διατίθεται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα της χώρας διαμονής του Πελάτη, τυχόν μεταβολές στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορεί να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην αξία, την τιμή και την απόδοσή του.
 • Ένα χρηματοδοτικό μέσο στις ξένες αγορές μπορεί να συνεπάγεται κινδύνους διαφορετικούς από τους συνήθεις κινδύνους των αγορών στη χώρα διαμονής του πελάτη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να είναι μεγαλύτεροι. Η προοπτική του κέρδους ή της ζημίας από συναλλαγές σε ξένες αγορές επηρεάζεται επίσης από τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών.
 • Ένα παράγωγο χρηματοπιστωτικό μέσο (δηλαδή δικαίωμα προαίρεσης, μέλλον, ανταλλαγή, σύμβαση διαφοράς) μπορεί να είναι μια συναλλαγή άμεσης παράδοσης που δεν δίνει τη δυνατότητα να αποκομίσει κέρδος από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των εμπορευμάτων, των χρηματιστηριακών δεικτών ή των μετοχών,.
 • Η αξία του παραγώγου χρηματοπιστωτικού μέσου μπορεί να επηρεάζεται άμεσα από την τιμή του τίτλου ή οποιουδήποτε άλλου υποκείμενου στοιχείου που αποτελεί αντικείμενο της εξαγοράς.
 • Ο Πελάτης δεν πρέπει να αγοράζει παράγωγο χρηματοοικονομικό μέσο εκτός εάν είναι διατεθειμένος να αναλάβει τους κινδύνους να χάσει εξ ολοκλήρου όλα τα χρήματα που έχουν επενδύσει, καθώς και οποιαδήποτε πρόσθετη προμήθεια και άλλα έξοδα.
 • Ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ενδέχεται να υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι που δεν αναφέρονται πιο πάνω.
 • Εικονικά (Crypto) νομίσματα – Προειδοποίηση κινδύνου

  Όλες οι συναλλαγές συνεπάγονται κίνδυνο απώλειας κεφαλαίου.

  Τα νομίσματα (Crypto) όπως το Bitcoin και άλλα Cryptocurrencies δεν ρυθμίζονται από κανένα ρυθμιστικό φορέα και συνεπώς δεν προστατεύονται εάν η πλατφόρμα που ανταλλάσσει ή κατέχει το εικονικό νόμισμα αποτύχει ή βγαίνει από την επιχείρηση. Υπάρχει πάντα κίνδυνος που συνδέεται με την αγορά, τη διατήρηση ή την εμπορία εικονικών νομισμάτων.

  Οι πελάτες πρέπει να γνωρίζουν ότι το IFSC δεν ρυθμίζει ή δεν επιτρέπει την έκδοση εικονικών νομισμάτων. Ως εκ τούτου, τα εικονικά νομίσματα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των επενδυτικών υπηρεσιών που διέπονται από την Εταιρεία.

  Οι τιμές των κρυπτογονοπληρωμών είναι εξαιρετικά ασταθείς, μπορεί να μεταβάλλονται ταχύτατα, ευρέως, ανεξάρτητα από τις γενικές συνθήκες της αγοράς και μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια του συνόλου του επενδεδυμένου κεφαλαίου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Λάβετε υπόψη σας όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με την κρυπτογράφηση συναλλαγών. Πριν ασχοληθείτε με τη διαπραγμάτευση ή την επένδυση σε Cryptocurrency, είναι απαραίτητο να έχετε λεπτομερή και ενημερωμένη γνώση σχετικών τεχνολογιών blockchain.

  Αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι με την ανάγνωση αυτής της προειδοποίησης κινδύνου έχετε ενημερωθεί για τους ιδιαίτερους κινδύνους που συνεπάγεται η λήψη επενδυτικών αποφάσεων σχετικά με τα Cryptocurrencies. Αναγνωρίζετε και κατανοείτε ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την Προειδοποίηση δεν μπορούν και δεν αποκαλύπτουν ή δεν διευκρινίζουν πλήρως το σύνολο του φάσματος των κινδύνων που εμπλέκονται στη διαπραγμάτευση ή στην επένδυση στο Cryptocurrency.

Ο Πελάτης πρέπει να αναλάβει τον κίνδυνο πως οι συναλλαγές τους σε Χρηματοπιστωτικά Μέσα μπορούν να υπόκεινται σε φόρο ή / και οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση, για παράδειγμα λόγω αλλαγών στη νομοθεσία ή την προσωπική του κατάσταση. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι δεν θα καταβληθεί φόρος ή / και οποιοδήποτε άλλο τέλος χαρτοσήμου. Ο Πελάτης πρέπει να είναι υπεύθυνος για τυχόν φόρους ή / και κάθε άλλο φόρο που μπορεί να προκύψει για τις συναλλαγές τους.

 

Ενδιαφέρεστε στις συναλλαγές Forex;
Η FXChoice είναι η επιλογή σου.
Χιλιάδες πελάτες μας έχουν ήδη επιλέξει!

Συναλλαγές μέσω κινητού

Η πλατφόρμα MT5 τώρα διαθέσιμη και για Android και iOS συσκευές
Περισσότερα

Εταιρικά Νέα

27/10/2021Important: DST ends on 31 Oct – 7 Nov
Περισσότερα

Αξιολογήσεις πελατών

Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας
Περισσότερα

Άμεση υποστήριξη 24/5